BIZ HOTEL

No 40 -D Jalan Batu Pahat Putih Mukim 4 Simpang Lima , Batu Pahat | Johor
BIZ HOTEL Branches

  • No 40 -D Jalan Batu Pahat Putih Mukim 4 Simpang Lima , Batu Pahat | Johor